سلام ؛ نازگل تاتاری هستم. متولد هفتم , بهمن ماه ساکن ودر شهر خراسان شمالی زندگی میکنم.

پروفایل
نازگل تاتاری