سلام ؛ rasa salimi هستم. متولد ششم , اسفند ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
rasa salimi