سلام ؛ امیر مقیاسی هستم. متولد هفتم , آبان ماه ساکن ودر شهر قم زندگی میکنم.

پروفایل
امیر مقیاسی