سلام ؛ سولماز باستانی ینکجه هستم. متولد اول , مهر ماه ساکن ودر شهر اردبیل زندگی میکنم.

پروفایل
سولماز باستانی ینکجه