سلام ؛ پریسا رحیمی هستم. متولد بیست و چهارم , مهر ماه ساکن ودر شهر کردستان زندگی میکنم.

پروفایل
پریسا رحیمی