سلام ؛ نوشين كلانتري هستم. متولد شانزده ام , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
نوشين كلانتري