سلام ؛ هستم. متولد ساکن ودر شهر زندگی میکنم.

پروفایل