سلام ؛ علی رضایی هستم. متولد ششم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر اردبیل زندگی میکنم.

پروفایل
علی رضایی