سلام ؛ سميرا پورعليش هستم. متولد هشتم , خرداد ماه ساکن ودر شهر اردبیل زندگی میکنم.

پروفایل
سميرا پورعليش