سلام ؛ علی رضا هستم. متولد بیست و نهم , مهر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
علی رضا