سلام ؛ ati parvaz هستم. متولد بیست و نهم , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
ati parvaz