سلام ؛ ناهید شایسته هستم. متولد بیست و چهارم , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
ناهید شایسته