سلام ؛ فاطمه افسری هستم. متولد دوازده ام , آذر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
فاطمه افسری