سلام ؛ فرهاد چعفری هستم. متولد نوزدهم , آذر ماه ساکن ودر شهر مرکزی زندگی میکنم.

پروفایل
فرهاد چعفری