سلام ؛ سولماز عظیمی هستم. متولد ششم , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
سولماز عظیمی