سلام ؛ عارف نادرزاده هستم. متولد ده ام , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
عارف نادرزاده