سلام ؛ كه ژال الف هستم. متولد هفتم , مهر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
كه ژال الف