سلام ؛ سیدرسول قریشی هستم. متولد هفدهم , شهریور ماه ساکن ودر شهر اصفهان زندگی میکنم.

پروفایل
سیدرسول قریشی