سلام ؛ نغمه هاشمي هستم. متولد چهارم , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
نغمه هاشمي