سلام ؛ مینا بیات هستم. متولد بیست و یکم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مینا بیات