سلام ؛ شایان عیدی وندی هستم. متولد سی و یکم , فروردین ماه ساکن ودر شهر اصفهان زندگی میکنم.

پروفایل
شایان عیدی وندی