سلام ؛ ملیسا وفایی هستم. متولد دوم , مهر ماه ساکن ودر شهر اردبیل زندگی میکنم.

پروفایل
ملیسا وفایی