مهربانی

مهربانی

فصل سردی است اما....

فصل سردی است اما

می توان روشنی بخشید با برق نگاه پر مهری بر رهگذری

می توان شکوفه بارید با یک لبخند گل گون بر کودکی

می توان آفتاب مهربانی را تاباند بر هر چه سردی

می توان گرما بخشید با فشردن دستی

سرما را چه باک وقتی شکوفه می بارد، آفتاب می تابد و مهربانی پراکنده است

فصل سردی است اما این خانه گرم گــــــــــرم 

دیدگاه

    دلم برای مادربزگم و پدر بزرگم خیلی تنگ شده ..............

    پاسخ

    چه قشنگ بود :(

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط