مهربانی

مهربانی

فصل سردی است اما....

فصل سردی است اما

می توان روشنی بخشید با برق نگاه پر مهری بر رهگذری

می توان شکوفه بارید با یک لبخند گل گون بر کودکی

می توان آفتاب مهربانی را تاباند بر هر چه سردی

می توان گرما بخشید با فشردن دستی

سرما را چه باک وقتی شکوفه می بارد، آفتاب می تابد و مهربانی پراکنده است

فصل سردی است اما این خانه گرم گــــــــــرم 

دلم برای مادربزگم و پدر بزرگم خیلی تنگ شده ..............

تعداد موافق:
تعداد مخالف: 0
چه قشنگ بود :(

تعداد موافق:
تعداد مخالف: 0
*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط