جشن اما اینبار از نوع مردگان در مکزیک

جشن اما اینبار از نوع مردگان در مکزیک

جشن مردگان

روز مردگان یک جشن ملی در مکزیک و برخی از کشورهاست که به مدت سه روز (از ۳۱ام اکتبر تا دوم نوامبر) همهٔ بانکها و سازمانها تعطیل هستند و همه مشغول انجام جشن می‌شوند.

در این جشن، افراد به زیارت قبر دوستان و خانواده می‌روند و آنها را تمیز کرده، روی آنها گل گذاشته و با روشن کردن شمع و خواندن دعا یاد آنها را زنده می‌کنند. در واقع به یاد آوردن خاطره های دوستان و اقوامی که فوت شده اند اساس برگزاری این فستیوال است.

مشابه این فستیوال هرساله در کشورهای دیگر نیز نظیر برزیل ، اسپانیا و در بعضی کشورهای اروپایی و آسیایی نیز انجام میشود. 

غعغ

فف

غغ

اعا

فغغفغ

اتا

ف6ف6غ

اعع

عغاعغا

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط