اینم یه مدلشه!

اینم یه مدلشه!

2015 و مدل های عجیب و غریب

مدهای عجیب امسال که باورکردنی نیستند!!

اولین مدل اینه که یه چیزی بذاری رو صورتت .. حالا میخواد جواهر باشه یا یه ماسک یا یه تیکه کاغذ!!!

لل

ببخشید خانم؟!! یه چیزی از لباستون یادتون نرفته؟!

للا

این طراحا نگران بودن که این خانما ناخوناشونو بجوئن!! ناخناشونو قایم کردند!!

تتا

شاید یه تفنگی سلاحی بخواند با خودشون حمل کنند! این لباس ها مناسب هستند!

الل

این مدل هم تو صورته!! صورت سیاه!!!

اتات

اینا هم به پوست حیوانات علاقه دارند!

تاا

اینا هم به موی حیوانات علاقه دارند!!البته روی کفشاشون!

لل

این مدل ها هم دلشون میخواد اینطوری باشند! بعضی هاشون زمستونی.. بعضی هاشون حوصله سربر.. بعضی هاشونم بلاتکلیف!

للل

لالل

اتتا

تت

تاات

لل

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط