کفش های مگان مارکل

کفش های مگان مارکل

مد واستایل

بین استایل های مگان میشه گفت که تقریبا هیچ وقت پیش نمیاد که لباس یا کفش نامتناسب بپوشه و تو این چند سال هر استایلی که ازش دیدیم کاملا هماهنگ بوده

بین استایل های مگان مارکل میشه گفت که تقریبا هیچ وقت پیش نمیاد که لباس یا کفش نامتناسب پوشیده باشه و تو این چند سال هر استایلی که ازش دیده شده کاملا هماهنگ بوده و همه موارد باهم سنخیت داشته و اگر هم استایل بدی داشته خیلی کم بوده 

 

قفغفر ثفقث

قفذثقفث

فبعفغزثصقث

یقرثیبلاقف

 

جواب سوال احتمالی رو هم بدم که چرا مگان کفشهاش یه مقدارازسایز پاهاش بزرگتره ....

کفشهای تنگ و سایز پاش پشت پاهاش زخم و اذیت میکنه و بخاطر اینکه باید در تمام مواقع کفش پاشنه دار و در بعضی مواقع کفش لژدار میپوشیده ترجیح داده که کفشهای پشت باز و بزرگتر از سایز پاهاش استفاده کنه تا اذیت نشه .

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط