ببینید سرویس طلا و حلقه ازدواج
ببینید شهر خود را انتخاب کنید

لذت بخش ترین قسمت برای خانم ها.
MaeVona

MaeVona

مدل نگین دار
جنس فلز طلای سفید
جنس سنگ سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ سبک nique

-
.: MaeVona :.
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : سبک nique
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : جندضلعی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : بیضی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : بیضی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : چهارگوش
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد