ببینید سرویس طلا و حلقه ازدواج
ببینید شهر خود را انتخاب کنید

لذت بخش ترین قسمت برای خانم ها.
MaeVona

MaeVona

مدل نگین دار
جنس سنگ سنگ های رنگی قیمتی،

-
.: MaeVona :.
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : سبک nique
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : جندضلعی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : بیضی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : بیضی
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های رنگی قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ های قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : Rose Gold
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : چهارگوش
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد
MaeVona
مدل : حلقه نامزدی
جنس فلز : طلای سفید
جنس سنگ : سنگ قیمتی،
برش سنگ : گرد